ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 

ตัวอย่างของมาตรฐานแบบประเมินการรักษาสิ่งเวดล้อมในการดำเนินงานโรงแรม 11 หมวด

 
กิจกรรม
 
มี
 
ไม่มี
 
รายละเอียด
 
หมายเหตุ
  หมวดที่ 1 นโยบาย และการสื่อสาร (14 คำถาม)
         
   
 
 • โรงแรมได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรม หรือไม่
 •          
  ระบุ........................
   
  -
    หมวดที่ 2 การพัฒนาบุคลากร (32 คำถาม)                
   
 • โรงแรมได้จัดให้มีการฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฦกอบรม เพื่ออนุรักษ์
      พลังงาน และส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา หรือ ไม่
 •          

  ระบุ........................
   
  -
    หมวดที่ 3 คณะกรรมการ (14 คำถาม)                
   
 • โรงแรมได้จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และประสิทธิภาพพลังงาน หรือ ไม่
 •           ระบุ........................  
  -
    หมวดที่ 4 เป้าหมาย และ แผนปฎิบัติการ (21 คำถาม)                
   
 • มีการจัดทำแผนปฎิบัติการในการอนุรักษ์พลังงานและประสิทะภาพพลังงาน
      หรือ ไม่
 •          
  ระบุ........................
   
  -
    หมวดที่5 การจัดการของเสีย (19 คำถาม)                
   
 • ได้จัดให้มีการลดปริมาณของเสียงจากต้นทาง เพื่อป้องกันมิให้เกิดขยะมูลฝอย
       จากทุกส่วนของโรงแรม หรือไม่
 •           ระบุกิจกรรม.............
  ผู้รับผิดชอบ.............
  ตำแหน่ง.................
   
  -
    หมวดที่ 6 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (45 คำถาม)                
   
 • มีส่วนใดบ้างของดรงแรมที่มีปริมาณการใช้กำลังไฟ้มาก ระบุมา 3 ส่วน
      (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน)่
 •          
  ระบุ........................
  (1)........................
  (2)........................
  (3)........................
   
  -
    หมวดที่ 7 ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (25 คำถาม)                
   
 • ได้มีการติดตั้งหัวก๊อกประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Aerator) ในห้องพักของโรงแรม
       หรือ ไม่่
 •          
  เป้าหมายการติดตั้ง
  .............................
  ภายในกำหนดเวลา
  .............................
   
  -
    หมวดที่ 8 ครัว และห้องอาหาร (31 คำถาม)                
   
 • มีการใช้พลังงานที่ขัดแย้งกันด้วยการปรุงและประกอบอาหารในพื้นที่ ที่มีการ
       ปรับอากาศในครัวและห้องอาหาร หรือ ไม่
 •          
  ระบุรายละเอียด........
  ผู้รับผิดชอบ............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
   
  -
    หมวดที่ 9 ห้องซักรีด (14 คำถาม)                
   
 • มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้แทนการใช้หมดแล้วทิ้ง หรือ ไม่
      
 •          
  ระบุกิจกรรม.............
  ผู้รับผิดชอบ.............
  ตำแหน่ง.................
   
  -
    หมวดที่ 10 การจัดซื้อ (15 คำถาม)                
   
 • ได้มีการกำหนดให้ซื้ออาหารทีผลิตได้ ในฤดูกาล เพื่อลดการใช้พลังงาน ในการ
       เก็บรักษา ขนส่ง บรรจุหีบห่อ และผลิตหรือไม่
 •          
  อย่างไร..................
  เริ่มตั้งแต่................
  ผู้รับผิดชอบ.............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
  หลักฐานประกอบ......
   
  -
    หมวดที่11 คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศ และเสียง (26 คำถาม)                
   
 • ได้มีการปรับปรุง จัดการ หรือดัดแปลงส่วนของอาคารให้สามารถลด และ
      ป้องกันมิให้เสียงจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ่ ออกมาภายนอก ได้หรือไม่
      
 •          
  รายละเอียดในการดำเนินงาน...........
  เมื่อ.....................
  ผู้รับผิดชอบ............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
   
  -
    หมวดที่ 12 น้ำ และคุณภาพน้ำ (17 คำถาม)                
   
 • ได้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย จากทางระบายน้ำเสียของโรงแรม
       อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ เสียไปยังแหล่งน้ำอื่น หรือไม่
 •          
  รายละเอียดในการดำเนินงาน...........
  ความถี่ในการตรวจสอบ..ครั้ง/ .........
  ผู้รับผิดชอบ............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
   
  -
    หมวดที่ 13สปา และการนวดเพื่อสุขภาพ (14 คำถาม)                
   
 • ได้มีการหลีกเลี่ยงและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งในขั้นอนการให้บริการใน
       สถานที่ประกอบการเพื่อลดปริมาณมูลฝอย หรือ ไม่
 •          
  ระบุรายละเอียด........
   
  -
    หมวดที่ 14สถานที่ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้ง (39 คำถาม)                
   
 • จัดให้มีหน้าต่าง หรือ ช่งแสงของสถานที่ออกกำลังกายที่สามารเปิดออกได้ เพื่อ
      ประโยชน์ในการหมุนเวียน อากาศ การทำความสะอาด และความปลอดภัยหรือ ไม่
 •          
  ผลการตรวจ...........
   
  -
    หมวดที่ 15ความปลอดภัยในโรงแรม (12 คำถาม)                
   
 • ได้มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณการเก็บแรงดันและปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
       และแก๊สเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการรั่วไหล การสูญเสีย
       และการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือไม่
 •          
  รายละเอียดในการดำเนินงาน.............
  ร้อยละของมาตรที่ใช้การได้ ................
  ผู้รับผิดชอบ............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
   
  -
    หมวดที่ 16 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (11 คำถาม)                
   
 • ได้มีการห้ามมิให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่าและทะเลในบริเวณโรงแรมหรือไม่
 •          
  รายละเอียดในการดำเนินงาน..............
  เริ่มมาตรการนี้เมื่อ ....
  ผู้รับผิดชอบ............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
   
  -
    หมวดที่ 17การมีส่วนร่วมกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น (10 คำถาม)                
   
 • ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
       และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในโอกาสต่าง ๆ หรือไม่
 •          
  ระบุกิจกรรม.............
  องค์กรร่วมจัด..........
  กิจกรรมครั้งสุดท้ายเมื่อ ....................
  ผู้รับผิดชอบ............
  ตำแหน่ง................
  โทร.....................
  หลักฐานประกอบ......
   
  -
    หมวดที่ 18การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (8 คำถาม)                
   
 • ได้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆในรอบปี หรือ ไม่
 •          
  ระบุ........................
   
  -