ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 

 ในการจัดทำมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวของโครงการใบไม้เขียว ได้แบ่งการจัดการเป็น 3 ขั้นตอน คือ


การตรวจสอบโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีการดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นทางด้านกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากผ่านขั้นตอนนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว หรือ Green Leaf Letter of Participationการพิจารณาในเรื่องขอบเขตของความเหมาะสมของการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงแรมการตรวจสอบการปฏิบัติการทุกแผนกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตรวจสอบว่าขั้นตอนต่างๆ นี้ ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
โดยในขั้นตอนที่สามนี้ จะประกอบด้วยคำถามรวม 11 หมวด (172 ข้อ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าในการให้บริการของ สถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยหมวดต่างๆดังต่อไปนี้
  หมวดที่ 1   นโยบายและการสื่อสาร
  หมวดที่ 2   การพัฒนาบุคลากร
  หมวดที่ 3   คณะกรรมการ
  หมวดที่ 4   เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ
  หมวดที่ 5   การจัดการของเสีย
  หมวดที่ 6   ประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
  หมวดที่ 7   ประสิทธิภาพการใช้น้ำ
  หมวดที่ 8   ครัว และห้องอาหาร
  หมวดที่ 9   ห้องซักรีด
  หมวดที่ 10 การจัดซื้อ
  หมวดที่ 11 คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศ และเสียง
  หมวดที่ 12 น้ำ และคุณภาพน้ำ
  หมวดที่ 13 สปา และการนวดเพื่อสุขภาพ
  หมวดที่ 14 สถานที่ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้ง
  หมวดที่ 15 ความปลอดภัยในโรงแรม
  หมวดที่ 16 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
  หมวดที่ 17 การมีส่วนร่วมกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น
  หมวดที่ 18 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


 1. เมื่อโรงแรมได้รับแบบสอบถามแล้ว จะมีเวลา 30 วัน ในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจตามแบบสอบถามนั้นๆ และจะต้องแนบเอกสาร รูปภาพ หรือ ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตอบแบบสอบถาม
 2. เมื่อ ส่งมาถึงกรรมการฯ แล้ว กรรมการฯจะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตรวจสอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานในโรงแรม คณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบแบบสอบถาม และเอกสารที่แนบมาเพื่อเตรียมพร้อมในการไปตรวจสอบที่ โรงแรมนั้นๆ โรงแรมจะได้รับการติดต่อภายใน 48 ชั่วโมง คณะตรวจสอบจะเดินทางไปทำการตรวจสอบโรงแรม และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนน เปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่ได้จากโรงแรมอ้างอิง 20 โรงแรม เพื่อจัดอันดับของโรงแรมในการเข้ารับเกียรติบัตรใบไม้เขียว 1-5 ใบ

คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว เล่ม 1
    น้อยกว่าร้อยละ 45.34
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 1 ใบ
    ตั้งแต่ร้อยละ 45.34-55.89
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 2 ใบ
    ตั้งแต่ร้อยละ 55.90-66.44
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 3 ใบ
    ตั้งแต่ร้อยละ 66.45-77.99
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 4 ใบ
    มากกว่าร้อยละ 77.99
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 5 ใบ
คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว เล่ม 2
    น้อยกว่าร้อยละ 52
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 1 ใบ
    ตั้งแต่ร้อยละ 52-56.8
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 2 ใบ
    ตั้งแต่ร้อยละ 56.9-61.7
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 3 ใบ
    ตั้งแต่ร้อยละ 61.8-66.5
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 4 ใบ
    มากกว่าร้อยละ 66.5
  ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
  จำนวน 5 ใบ
      จากความสำเร็จที่ผ่านมาของ มูลนิธิใบไม้เขียวในการสร้างมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้น เล็งเห็นถึงความสำคัญและเริ่มหันมาตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างจริงจัง

      โครงการ ใบไม้เขียว รับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินงานมูลนิธิใบไม้เขียว ที่สร้างปรากฏการณ์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้บังเกิดเป็นรูปธรรม อย่างเด่นชัด โดย 79 โรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับเกียรติบัตรแห่งความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวด ล้อมนั้ จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การร่วมมือกันยกระดับการจัดมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกองค์กรจะนำ พาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการดำเนินงานอย่างแท้จริง