ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 

การเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียวแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
 
   รับสมัครโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

       มูลนิธิใบไม้เขียว
        เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
        โทรศัพท์ 66-2250-5500, 66-2652-8321-2 โทรสาร 66-2652-8322
        E-mail :greenleafthai@gmail.com, contact@greenleafthai.org
        
       สำนักงานเลขานุการโครงการใบไม้เขียว (สมาคมโรงแรมไทย)
        294/1 อาคารเอเชีย ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
        โทรศัพท์ 0-2216-9496 โทรสาร 0-2216-9499 หรือ www.greenleafthai.org

    โรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครด้วยความถูกต้อง และชัดเจน
       ส่งกลับที่ มูลนิธิใบไม้เขียวตามที่อยู่ข้างต้น พร้อมค่าสมัคร สั่งจ่ายในนามมูลนิธิใบไม้เขียว
     คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของใบสมัครแล้ว จะส่งแบบสอบถามการตรวจขั้นต้น (Screening
        Questionnaire) ซึ่งจะมีคำถามประมาณ 10 ข้อ

        เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โรงแรมกรอกรายละเอียดและส่งกลับที่มูลนิธิใบไม้เขียว

     โรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้น จะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ (Letter of Participation)
        และแบบสอบถามการตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualifying Questionnaire)

        เพื่อ กรอกรายละเอียดและส่งกลับที่มูลนิธิฯ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณสมบัตินี้ เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของโรงแรม
        ในด้านการดำเนินการจัดการการใช้พลังงานและ สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นผลกระทบต่อ
        อสมดุลของระบบนิเวศโดยตรง เช่น การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงในบริเวณโรงแรม การใช้โฟมในการตกแต่งหรือทำป้ายโฆษณาต่างๆ
        และการนำพืชหรือผลิตภัณฑ์จากป่ามาตกแต่งอาคารสถานที่ เป็นต้น

     จากการประเมินใน 2 ขั้นตอนแรกคือ Screening และ Qualifying
        พบว่าการให้บริการที่พักและสถานที่ของสถานประกอบการ ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแนวทางในการรักษา
        สิ่งแวดล้อม สำหรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3 นี้ โรงแรมจะได้รับแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน โรงแรม
        (Grading Questionnaire)เป็นการตรวจสอบบทบาท และการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        และคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการแก่ผู้บริโภค
       
        แบบประเมินประกอบด้วยคำถาม รวม 18 หมวด ดังนี้

        หมวดที่ 1    นโยบายและการสื่อสาร
        หมวดที่ 2    การพัฒนาบุคลากร                          หมวดที่ 3    คณะกรรมการ
        หมวดที่ 4    เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ
        หมวดที่ 5    การจัดการของเสีย
        หมวดที่ 6    ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
        หมวดที่ 7    ประสิทธิภาพการใช้น้ำ                
        หมวดที่ 8
      ครัว และห้องอาหาร
        หมวดที่ 9    ห้องซักรีด
        หมวดที่ 10  การจัดซื้อ
        หมวดที่ 11  คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศ และเสียง                                     
               หมวดที่ 12  น้ำ และคุณภาพน้ำ 
     เมื่อโรงแรมส่งแบบสอบถามที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเอกสารรูปภาพ หรือข้อมูลที่สามารถใช้
        เป็นข้ออ้างอิงในการตอบแบบสอบถาม กลับมายังมูลนิธิฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแบบสอบถาม
        คณะกรรมการฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบ และเยี่ยมชมสถานประกอบการ โดยคณะตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิฯ
        จะเข้าทำการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังการติดต่อขอเข้าตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบจะใช้เวลาเพียง 1 วัน      คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนจากการตรวจสอบ เปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบโรงแรม
      อ้างอิง 20 โรงแรม แล้วเทียบกลับเป็นจำนวนใบไม้ เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ และผ่านการอนุมัติจำนวนใบไม้จากคณะกรรมการ
      มูลนิธิฯ แล้ว โรงแรมจะได้รับการแจ้งการมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวอย่างไม่เป็นทางการ

      หลังจากนั้นจะมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวต่อหน้าสักขีพยาน รวมทั้งบันทึกชื่อของโรงแรมไว้ในสมุดบันทึกโรงแรมใบไม้เขียว
      เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของโรงแรม และเผยแพร่ไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  อายุเกียรติบัตร
      เกียรติบัตรใบไม้เขียวมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในเกียรติบัตรฯ โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับเกียรติบัตรฯใหม่ได้
      ตามขั้นตอนการขอต่ออายุเกียรติบัตรของโครงการใบไม้เขียว

  การต่ออายุเกียรติบัตร
      มูลนิธิใบไม้เขียวจะส่งจดหมายแจ้งไปยังโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการภายใน 6 เดือน ก่อนที่เกียรติบัตรจะหมดอายุ

  ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว (Letter of Participation)
      โรงแรมที่ผ่านแบบสอบถามการตรวจสอบขั้นต้น (Screening Questionnaire) จะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม
      โครงการฯ (Letter of Participation) เพื่อรับรอง และได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกโครงการใบไม้เขียว ได้แก่
  • ได้รับข่าวสาร “Green Leaf Bulletin”, “Green Leaf-Let”
  • เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิใบไม้เขียวในอัตราพิเศษ (หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น)
  • ได้รับสมุดบันทึกโรงแรมเพื่อโลกสวย ( Green Hotel Directory)
  • ผลประโยชน์อื่นๆ จากมูลนิธิใบไม้เขียว โดยจะได้รับแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

     มูลนิธิใบไม้เขียว ได้มอบ “เกียรติบัตรใบไม้เขียว” (Green Leaf Certification)
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานใบไม้เขียว เป็นการระบุความสามารถของโรงแรม ที่ได้ดำเนินการธุรกิจโรงแรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมโรงแรม ที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวในระดับ 1-5 ใบ

ที่ผ่านมามูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวไปแล้ว รวม 3 ครั้ง
ดังนี้


ครั้งที่ 1
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ณ โรงแรมดุสิตธานี มีโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวรวม 34 โรงแรม

ครั้งที่ 2
จัดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่สหประชาชาติ มีโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวรวม 64 โรงแรม

ครั้งที่ 3
พิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2546 ระหว่างเวลา 17.30-21.30 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุลิตธานี มีโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวรวม 80 โรงแรม

     ซึ่ง แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม การจัดงานครั้งนี้ใช้แนวคิด “มาตรฐานใบไม้เขียว...สู่ความเป็นผู้นำอาเซียน” (Green Leaf Standard…for ASEAN) ทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำของประเทศไทย ทางด้านมาตรฐานการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อผลักดันมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว ให้เป็นมาตรฐานอาเซียน และมาตรฐานสากลในท้ายที่สุด