ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
01/01/2007

ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกโครงการใบไม้เขียว

ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกโครงการใบไม้เขียวมีรายระเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ


1. สำเนาใบอนุญาตเปิดเปิดโรงแรม
2. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
3. สำเนาหนังสือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
4. ภาพถ่าย/รูปภาพของสถานประกอบการ
หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับและมีผู้มีสิทธิ์ลงนามในใบสมัครต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้จัดการทั่วไป

ค่าใบสมัครเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว
1. ค่าลงทะเบียนธรรมเนียมสมาชิกใบไม้เขียวแรกเข้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของมูลนิธิ ฯ อาทิ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ค่าบำรุงรักษาสมาชิกภาพรายปีละ 2,500.00 บาท ระยะเวลา 2 ปี รวม 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รวมค่าสมัครสมาชิก 9,000.00 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
2. ค่าตรวจประเมินผลโรงแรมใบไม้เขียว
- โรงแรมในกรุงเทพและ โรงแรมที่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 500 กิโลเมตร
ค่าตรวจประเมินผล 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- โรงแรมที่ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร ขึ้นไป
ค่าตรวจประเมินผล 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ หลักการเรียกเก็บค่าใช่จ่าย ค่าดำเนินการตรวจประเมินผลโรงแรมใบไม้เขียว มูลนิธิฯ จะวางบิลค่าตรวจประเมินก่อนการดำเนินการส่งแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมไปยังโรงแรม

การชำระเงิน

ชำระ “ เงินสด ” ได้ที่สำนักงานมูลนิธิใบไม้เขียว หรือ สำนักงานเลขานุการโครงการใบไม้เขียว หรือ “สั่งจ่ายเช็กในนามมูลนิธิใบไม้เขียว” หรือ “โอนเข้าบัญชี มูลนิธิใบไม้เขียว” บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 169-0-636186 กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน หรือสำเนาใบโอนเงิน มาทางโทรสารหมายเลข 0-2281-4188

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
- มูลนิธิใบไม้เขียว (อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2652-8321-2 , 0-2250-5500 ต่อ 2064 โทรสาร 0-2652-8321-2
- สำนักงานเลขานุการโครงการใบไม้เขียว (สมาคมโรงแรมไทย) 203-209/3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2281-9496 โทรสาร 0-22814188

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.greenleafthai.org

E-mail: contact@greenleafthai.org greenleafthai@gmail.com