ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
03/07/2011

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่ง โรงแรมทุกขนาด รีสอร์ท หรือ สถานที่พักตากอากาศ ห้องเช่า หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอร์ด อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม หรือสถานที่ ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สาธารณะ ในหมวด สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ประกอบการและผู้อาศัยจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งตัวอย่างสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องได้แก่

**สถานที่ดังที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ จะต้องจัดให้เป็นปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยจะต้องมีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องในสถานที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมถึงจะต้องไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟแช็ค เป็นต้น ทั้งนี้ ร้านค้าหรือหน่วยงานทุกประเภทที่อยู่ในบริเวณอาคารภายในสถานที่ดังกล่าวทั้งหมด และร้านค้าของผู้ประกอบการที่มาเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจ สามารถแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ได้ภายในสถานที่ดังกล่าว 
ทั้งนี้ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ จะต้องอยู่ในบริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้อย่างเด่นชัด


หมายเหตุ                ปลอดบุหรี่100%   /              จัดเขตสูบได้  /                  จัดเขตสูบไม่ได้   -----


สถานที่

ปลอดบุหรี่100%

จัดเขตสูบบุหรี่ได้

สถานที่

ปลอดบุหรี่100%

จัดเขต

สูบบุหรี่

ได้

  1.ทางเข้า-ออกของอาคารและป้อมยาม

-----

 12.สุขา

-----

  2.บริเวณโถงพักคอยภายในอาคาร

-----

 13.สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ

     หรือสถานบันเทิงอื่น

-----

  3.บริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร

-----

 14.สถานที่จำหน่ายอาหาร

     เครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ

-----

  4.ร้านขายยา/ร้านขายของในสถานที่

    ดังกล่าว

-----

 15.บริเวณที่ให้บริการอาหารในสถานที่

     จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มี

      ระบบปรับอากาศ   

-----

  5.สถานบริการนวดแผนไทย/นวดแผน

    โบราณ ในสถานที่ดังกล่าว

-----

 16. คลินิก หรือห้องพยาบาล

-----

  6.สถานบริการอบความร้อน/ อบไอน้ำ/

    อบสมุนไพร

-----

 17.สถานที่จัดประชุม อบรม

     สัมมนา หรือสันทนาการ

-----

  7.สถานบริการสปา/ นวดเพื่อความงาม

-----

 18.ร้านตัดผม/ สถานเสริมความงาม

-----

  8.สถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬาในร่ม

-----

 19.ร้านตัดเสื้อผ้า

-----

  9.สระว่ายน้ำ

-----

 20.ลานจอดรถในอาคาร

-----

 10.สถานที่จัดเลี้ยงทั้งในร่ม-กลางแจ้ง

-----

 21.ลานจอดรถนอกอาคาร

-----

 11.โรงมหรสพ/ โรงละคร/

     โรงภาพยนตร์ ภายในบริเวณดังกล่าว

-----

 22.สถานที่สาธารณะอื่นๆ

     ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

-----


   **ห้องพักภายในโรงแรม หรือสถานที่ในลักษณะเดียวกัน   ถือเป็นที่รโหฐาน ซึ่งไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19)  พ.ศ. 2553  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสถานที่ดังกล่าวสามารถจัดให้ห้องพักเป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคลากรและผู้รับบริการได้   

   **หากโรงแรมมีความประสงค์จะจัดให้มีเขตสูบบุหรี่จะต้องแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ไม่อยู่ในที่เปิดเผยอันเห็นได้ชัดแก่ผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น

   **ผู้ใดละเมิด มีโทษดังนี้
1.เ จ้าของสถานที่หากไม่จัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 20,000 บาท
2. เจ้าของสถานที่หากไม่แสดงเครื่องหมายปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2,000 บาท
        3. ผู้ใดที่ละเมิดกฎหมายสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับ 2,000 บาท


เอกสารประกอบ